Qualified Remodeler Magazine

NOV 2018

Qualified Remodeler helps independent remodeling firms to survive, become more professional and more profitable by providing must-have business information, namely best business practices, new product information and timely design ideas.

Issue link: https://qualifiedremodeler.epubxp.com/i/1054775

Contents of this Issue

Navigation

Page 14 of 76

WHAT'S ONLINE MOST POPULAR PRODUCTS These products had the most views in recent weeks. To learn more, go to QualifiedRemodeler.com and search the product or company name. INSPIRE FOLLOW Thank you to all who joined us on the eve of the Remodeling Show | Deck Expo at our annual QR Awards Night event! We took over Power Plant Live! in Baltimore, ±ĺÚĜƋƵ±ŸŅƚųŞĬ屟ƚųåƋŅĘŅŸƋŸŅĵ±ĺƼŅüŅƚųƗljŏîa±ŸƋåų%åŸĜčĺ eƵ±ųÚ±ĺÚŅŞăljljųåÏĜŞĜåĺƋŸŞĬƚŸüųĜåĺÚŸüųŅĵ±ųŅƚĺÚƋĘåųåĵŅÚ- eling industry. Find more of our event photos (by Doug Sanford {ĘŅƋŅčų±ŞĘŸšŅĺŅƚųÄ}ƚ±ĬĜĀåÚåĵŅÚåĬåųFĺŸƋ±čų±ĵޱčåţ ĊƗěĜĺţkƚƋÚŅŅų±ĺčå BŅŅÚŸüųŅĵåŸƋ ŅųÏĜųÏĬåŏŅĺĜĺŧƚĜųƼϱųÚ Xå±üåĬĜåüŅĺƋĜĺƚŅƚŸ B±ĺčĜĺčƼŸƋåĵƵĜƋĘ eÏÏ域{±ĺåĬüųŅĵ{ĬƼ:åĵ ŅųÏĜųÏĬåƑŅĺĜĺŧƚĜųƼϱųÚ kĬÚųĜÏĩBŅƚŸåĬĜĺåüųŅĵ {ĜĺåB±ĬĬųĜÏĩŅĵޱĺƼ ŅųÏĜųÏĬåƗŅĺĜĺŧƚĜųƼϱųÚ 8ŅĬĬŅƵƚŸŅĺƵĜƋƋåųØÄ}ƚ±ĬĜüĜåÚåĵŅÚØüŅųƋĘåĬ±ƋåŸƋĺåƵŸ±ĺÚĵŅųå ±ųŅƚĺÚƋĘåĜĺÚƚŸƋųƼţUååŞƋĘåųåƋƵååƋŸØųåŞĬĜ埱ĺÚ:F8ŸÏŅĵĜĺčŅƚų Ƶ±ƼóƵåŸåå±ĺÚųå±ÚƋĘåĵ±ĬĬú kaexĘĜϱčŅŠÄkaeĘĜϱčŅšƋƵååƋåÚ×ŮŅĺčų±ƋƚĬ±ƋĜŅĺŸƋŅkaexĘĜϱčŅĵåĵÆåų ÄģÏųåŸƋŅų±ƋĜŅĺƵĘŅå±ųĺåÚƋĘåcŅţîljŸŞŅƋŅĺ}ƚ±ĬĜĀåÚåĵŅÚåĬåųűŸƗljŏîåÚĜƋĜŅĺŅüƋĘåŅŞ ăljljųåĵŅÚåĬåųŸĜĺƋĘåţţÄ}ƚ±ĬĜĀåÚåĵŅÚţŰ B±ĺÚÏų±üƋåÚBŅĵ埊ÄʱĺÚÏų±üƋåÚĜĺÏšƋƵååƋåÚ×ŮIƚÚƼ±ƋƋåĺÚåÚÄ}ƚ±ĬĜĀåÚåĵŅÚa±ŸƋåų %åŸĜčĺeƵ±ųÚŸĬ±ŸƋĺĜčĘƋ±ĺÚų±ĺĜĺƋŅ±ÏŅƚŞĬåŅƋĘåųń•FƗljŏî±ƋƋåĺÚååŸúŰ U±ÏåƼX±ųŸåĺŠÄX±ųŸåĺUšƋƵååƋåÚ×ŮŞŅƋƋåÚ×Ä}ƚ±ĬĜĀåÚåĵŅÚ±Ÿ±8Ĝĺ±ĬĜŸƋüŅųƗa±č±DŽĜĺå åÏƋĜŅĺţBŅĺŅųƋŅÆåųåÏŅčĺĜDŽåÚúeĺÚńÏŅĺčų±ƋƚĬ±ƋĜŅĺŸƋŅŸĜŸƋåųŞƚÆĬĜϱƋĜŅĺŸØÄU%cť ÄåŸ%åŸĜčĺĵ±čØŅĺÆåĜĺč8Ĝĺ±ĬĜŸƋŸüŅų)ÚÚĜå¼kDŽDŽĜåeƵ±ųÚŸØƋŅŅúń8ŅĬĜŅeƵ±ųÚŸń8ŅĬĜŅĘŅƵţŰ # 1 ŮXĜĩåŰƚŸƋŅÚ±Ƽ±ĺÚĩååŞƚŞƋŅÚ±ƋåŅĺƋĘåĬ±ƋåŸƋĺåƵŸØ ±ųƋĜÏĬ埱ĺÚĵŅųåüųŅĵŅƚųĵ±č±DŽĜĺå±ĺÚƵåÆŸĜƋåţ 8ĜĺÚƚŸ±Ƌü±ÏåÆŅŅĩţÏŅĵx}ƚ±ĬĜüĜåÚåĵŅÚåĬåųţ )ĵŸåųĜĬåŞŅŸƋåÚ× "Thank you, }ƚ±ĬĜĀåÚåĵŅÚåĬåųĵ±č±DŽĜĺåØüŅųĘĜčĘĬĜčĘƋĜĺčŅƚųĬ±ƋåŸƋƋĜĬå ŞĬ±ĺĩŸŅýåųåÚĜĺÏŅĺƋĜĺƚ±ĬĬƼčųŅƵĜĺč±ĺÚ±Ú±ŞƋ±ÆĬåĬ±ųčåěüŅųĵ±ƋŸĜDŽåŸ×ĘƚÆŸţĬƼxBljüÆų8cljţŰ ±ƻƋåųŅĺŸƋųƚÏƋĜŅĺŞŅŸƋåÚ× "We are proud to announce that our space won gold from }ƚ±ĬĜĀåÚåĵŅÚåĬåųĵ±č±DŽĜĺåüŅųåŸĜÚåĺƋĜ±Ĭ FĺƋåųĜŅųXåŸŸĘ±ĺâŏljljØljljljúkƚųƋå±ĵƵŅųĩŸŸŅʱųÚƋŅĵ±ĩåŸƚųå åƴåųƼÚåƋ±ĜĬĜŸŞųĜŸƋĜĺåſƋĘĜŸŞųŅģåÏƋƵ±ŸĺŅåƻÏåŞƋĜŅĺţŰ Iåý:ƚĺĘƚŸŞŅŸƋåÚ× "Had a great time with our friends, Brenton and ±ų±ĘaĜĬĬåųØĬ±ŸƋĺĜčĘƋųåŞųåŸåĺƋĜĺčŅĬĬåčå•ŅųĩŸ{±ĜĺƋĜĺč±ƋƋĘå }ƚ±ĬĜĀåÚåĵŅÚåĬåųăljljåƴåĺƋĜĺ±ĬƋĜĵŅųåţcŅţĊƗĘŅĵåĜĵŞųŅƴå- ĵåĺƋÏŅĵޱĺƼĜĺƋĘåÏŅƚĺƋųƼóĺŅƋƋŅŅŸĘ±ÆÆƼţB±ƋűŸŅýƋŅ±ĬĬƋĘå åƻÏåĬĬåĺƋƋå±ĵĵåĵÆåųŸ±Ƌ•{ƵĘŅĵ±ÚåĜƋŞŅŸŸĜÆĬåúŰ SHARE # 3 # 2 kĺĬĜĺå)ƻÏĬƚŸĜƴåŸxcåƵŸ A report from HomeAdvisor and Angie's List looks at the trade labor shortage and its impact on the home improvement industry. Examining what's at stake, what the impact is on busi- ĺ域ŅƵĺåųŸ±ĺÚƵʱƋĵĜčĘƋÆåƵŅųĩ±ÆĬåŸŅĬƚƋĜŅĺŸØƋĘåųåŞŅųƋƚƋĜĬĜDŽåŸĜĺüŅųĵ±ƋĜŅĺüųŅĵîljlj surveyed home-service professionals. "A shortage of skilled labor in the home improvement Ƌų±Ú埱ýåÏƋŸ±ĬĬŅüƚŸóüųŅĵŸƋƚÚåĺƋŸ±ĺÚü±ĵĜĬĜåŸƋŅŞųŅü域ĜŅĺ±ĬŸ±ĺÚÆƚŸĜĺ域ŅƵĺåųŸ to anyone who owns or lives in a home or apartment. And it's going to take a concerted, ÏŅĬĬ±ÆŅų±ƋĜƴååýŅųƋ±ĵŅĺčĜĺÚƚŸƋųƼŸƋ±ĩåĘŅĬÚåųŸƋŅŸŅĬƴåĜƋØŰƋĘåųåŞŅųƋŸ±ƼŸţXå±ųĺĵŅųå ±ÆŅƚƋƋĘåĬ±ÆŅųŸĘŅųƋ±čåŸƚųƴåƼųåŸƚĬƋŸÆƼƴĜŸĜƋĜĺč: }ƚ±ĬĜĀåÚåĵŅÚåĬåųţÏŅĵxƗljîƗƗƑx Ĭ±ÆŅųěŸĘŅųƋ±čåěŸƚųƴåƼx. DISCUSS B±ƴå±ƋŅŞĜÏƼŅƚűÚ ĬĜĩåĜĺŞƚƋŅĺüųŅĵ Ņƚų}ƚ±ĬĜüĜåÚ åĵŅÚåĬåųÏŅĵĵƚĺĜƋƼũ IŅĜĺƚŸŅĺXĜĺĩåÚFĺƋŅÚ±Ƽ× ƋĜĺƼƚųĬţÏŅĵx}XĜĺĩåÚFĺţ {ĘŅƋŅ×Iåý:ƚĺĘƚŸ {ĘŅƋŅ×%Ņƚč±ĺüŅųÚ{ĘŅƋŅčų±ŞĘŸ WHAT'S ONLINE 14cŅƴåĵÆåųƖLjŎíQR }ƚ±ĬĜüĜåÚåĵŅÚåĬåųţÏŅĵ

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Qualified Remodeler Magazine - NOV 2018