Qualified Remodeler Magazine

NOV 2018

Qualified Remodeler helps independent remodeling firms to survive, become more professional and more profitable by providing must-have business information, namely best business practices, new product information and timely design ideas.

Issue link: https://qualifiedremodeler.epubxp.com/i/1054775

Contents of this Issue

Navigation

Page 10 of 76

BŅĵåţŮeŸƵåĜĺƋųŅÚƚÏåƋĘååŸƋĘŅųå BŅĵåÆų±ĺÚƋŅƋĘåÏŅĵĵƚĺĜƋƼØƵåųåĵ±Ĝĺ committed to making the customer åƻŞåųĜåĺÏåĵŅųåÏŅĺƴåĺĜåĺƋţŅĺƋĜĺƚŅƚŸ ĜĵŞųŅƴåĵåĺƋĜŸ±ƋŅƚųÏŅųåرĺÚƵåƵĜĬĬ ĺåƴåųŸƋŅŞŸååĩĜĺčƵ±ƼŸƋŅÆåÏŅĵåĵŅųå åþÏĜåĺƋØųåĬĜ±ÆĬå±ĺÚʱŸŸĬåěüųååüŅųŅƚų ÏƚŸƋŅĵåųŸţŰ eŸ±ųåŸƚĬƋŅüƋĘåĵåųčåųØƋĘåÏŅĵޱĺƼ ±ÚÚŸŎƖƅåĵŞĬŅƼååŸØŸåƴåĺŸĘŅƵųŅŅĵŸ ±ĺÚĀƴåĺåƵƋåųųĜƋŅųĜåŸƋĘųŅƚčĘŅƚƋƋĘå ±ųŅĬĜĺ±Ÿ±ĺÚ:åŅųčĜ±ţåŸƋĘŅųåBŅĵå ŞĬ±ĺŸƋŅÆųĜĺčĵŅųåŞųŅÏ域åŸØƋåÏĘ- ĺŅĬŅčƼ±ĺÚÚ±Ƌ±ƋŅƋĘåųƼƋŅĺŸBŅĵå FĵŞųŅƴåĵåĺƋƋå±ĵƋŅĵ±ĩåĘŅĵåųåĵŅÚ- åĬĜĺčåƴåĺĵŅųåÏŅĺƴåĺĜåĺƋüŅųƋĘåųåčĜŅĺţ ĜĺÏåĜƋŸüŅƚĺÚĜĺčĜĺƖLjLjƅØåŸƋĘŅųå Home's mission has been to provide the ü±ŸƋåŸƋØĵŅŸƋÏŅĺƴåĺĜåĺƋĘŅĵåųåĵŅÚåĬ- ĜĺčŸåųƴĜÏåŸĜĺƋĘåĵ±ųĩåƋţ HBI names Brady president & CEO )Úų±ÚƼرĬŅŅĵĜĺčƋŅĺØFĬĬĜĺŅĜŸěƱŸåÚ ÆƚĜĬÚåų±ĺÚƖLjŎƅÏʱĜųĵ±ĺŅüƋĘåc±ƋĜŅĺ±Ĭ eŸŸŅÏĜ±ƋĜŅĺŅüBŅĵåƚĜĬÚåųŸŠceBšØ has been appointed as the new president ±ĺÚÏĘĜåüåƻåÏƚƋĜƴåŅþÏåųŅüƋĘåBŅĵå ƚĜĬÚåųŸFĺŸƋĜƋƚƋåŠBFšØƋĘåŅųč±ĺĜDŽ±ƋĜŅĺ ±ĺĺŅƚĺÏåÚţ ų±ÚƼƵĜĬĬųåŞĬ±ÏåÏƚųųåĺƋBFŞųåŸĜÚåĺƋ ±ĺÚ)kIŅĘĺŅƚųŸŅĺØƵĘŅĜŸųåƋĜųĜĺč ±üƋåųĬå±ÚĜĺčƋĘåŅųč±ĺĜDŽ±ƋĜŅĺüŅųƋĘåŞ±ŸƋ ŸåƴåĺƼå±ųŸţBFĜŸƋĘåĺŅĺŞųŅĀƋޱųƋĺåų ŅüƋĘåŎĉLjØLjLjLjěĵåĵÆåųرŸĘĜĺčƋŅĺØ%ţţě ƱŸåÚceBţ ų±ÚƼرƐLjěƼå±ųÆƚĜĬÚĜĺčĜĺÚƚŸƋųƼƴåƋ- åų±ĺØĵŅŸƋųåÏåĺƋĬƼŸåųƴåÚ±ŸŞųåŸĜÚåĺƋŅü ų±ÚƼBŅĵåŸØ±ÏŅĵޱĺƼƋʱƋƵ±ŸüŅƚĺÚ- åÚĜĺŎĿƅƖÆƼų±ÚƼűŸü±ƋĘåųØĜĬĬĜ±ĵų±ÚƼ ųţFĺ±ÚÚĜƋĜŅĺƋŅĘĜŸƋĜĵ屟ceBÏʱĜų- ĵ±ĺØų±ÚƼʱŸÆååĺ±ÏƋĜƴåĜĺƋĘåceB ±ƋƋĘåĬŅϱĬØŸƋ±Ƌå±ĺÚĺ±ƋĜŅĺ±ĬĬåƴåĬŸØĜĺ- ÏĬƚÚĜĺčŸåųƴĜĺč±ŸŞųåŸĜÚåĺƋŅüƋĘåFĬĬĜĺŅĜŸ BŅĵåƚĜĬÚåųŸeŸŸŅÏĜ±ƋĜŅĺ±ĺÚŞųåŸĜÚåĺƋ ŅüƋĘåBŅĵåƚĜĬÚåųŸeŸŸŅÏĜ±ƋĜŅĺŅü ĬŅŅĵĜĺčƋŅĺěcŅųĵ±ĬØFĬĬĜĺŅĜŸţ ŮkƚųĜĺÚƚŸƋųƼĜŸÏƚųųåĺƋĬƼü±ÏĜĺč±Ÿåƴåųå ŸĘŅųƋ±čåŅüŸĩĜĬĬåÚĬ±ÆŅųرĺÚ±ŸƵåĬŅŅĩ üŅųƵ±ųÚØĜƋĜŸÏųĜƋĜϱĬƋʱƋƵåÏŅĺƋĜĺƚåƋŅ åÚƚϱƋåØƋų±Ĝĺ±ĺÚÚåƴåĬŅŞƋĘåĵåĺ±ĺÚ women who are the future of the home- ÆƚĜĬÚĜĺčĜĺÚƚŸƋųƼØŰŸ±ƼŸceBʱĜųĵ±ĺ ±ĺÚƼcŅåĬţŮĜƋĘĘĜŸĘŅĵåÆƚĜĬÚĜĺč ƱÏĩčųŅƚĺÚ±ĺÚŞ±ŸƋceBĬå±ÚåųŸĘĜŞ åƻŞåųĜåĺÏåØ)ÚĜŸƋĘåŞåųüåÏƋŞåųŸŅĺƋŅ Ƌ±ĩåƋĘåĬå±Ú±ƋBFţŰ ŞųŅü域ĜŅĺ±ĬŸØ±ÏÏŅųÚĜĺčƋŅĘĜųĬŞŅŅĬ ŅųŞţØƵĘŅŸå±ŞŞĬĜ±ĺÏåÆų±ĺÚŸĜĺÏĬƚÚå ĘĜųĬŞŅŅĬØUĜƋÏĘåĺeĜÚØa±ƼƋ±čØeĵ±ĺ± ±ĺÚIåĺĺeĜųرĵŅĺčŅƋĘåųŸţ "The goal of Whirlpool Pro is to provide building professionals with tools that allow ƋĘåĵƋŅÆåƋƋåųŸåųƴåÏŅĺŸƚĵåųŸØŰŸ±ƼŸ UåĬĬƼ±ĀŸØčåĺåų±Ĭĵ±ĺ±čåųŅüŅĺƋų±ÏƋ ƚĜĬÚåų±Ĭ埱ƋĘĜųĬŞŅŅĬŅųŞţŮå ÚååŞĬƼƴ±ĬƚåŅƚųųåĬ±ƋĜŅĺŸĘĜŞŸƵĜƋĘĜĺƋĘå ÆƚĜĬÚåųÏʱĺĺåĬرĺÚƵåƵ±ĺƋƋŅåĺŸƚųå our partners can count on us to help them ÆƚĜĬÚƋĘåĜųÆƚŸĜĺ域ţŰ a±ģŅųüå±ƋƚųåŸŅüƋĘåĺåƵƵåÆŸĜƋå include: • Resources that are designed to sim- ŞĬĜüƼƋĘåŸåĬĬĜĺčŞųŅÏ域üŅųå±ÏĘƋų±Úå ŞųŅü域ĜŅĺ±Ĭţ • ±ÏĩčųŅƚĺÚ±ĺÚ±ĺ±ĬƼŸĜŸƋʱƋĘåĬŞŸ trade professionals understand and ±ÚÚų域ÏŅĺŸƚĵåųƋųåĺÚŸţ • %åƋ±ĜĬŸŅĺƋĘåĬ±ƋåŸƋŞųŅÚƚÏƋŸ±ĺÚƋåÏĘ- ĺŅĬŅčƼüųŅĵĘĜųĬŞŅŅĬŅųŞţţ • )ĺʱĺÏåÚŸå±ųÏĘϱޱÆĜĬĜƋƼ±ĺÚčųå±Ƌåų ĵŅÆĜĬåÏŅĵޱƋĜÆĜĬĜƋƼƋŅ±ĬĬŅƵƚŸåųŸƋŅ ŧƚĜÏĩĬƼ±ÏÏ域ĜĺüŅųĵ±ƋĜŅĺţ For additional information or to sign up üŅųåĵ±ĜĬƚŞÚ±ƋåŸØĜĺÚƚŸƋųƼŞųŅŸÏ±ĺƴĜŸĜƋ wĘĜųĬŞŅŅĬŞųŅţÏŅĵţ West Shore completes acquisition of Brytons Home Improvement åŸƋĘŅųåBŅĵåرĬå±ÚåųĜĺƋĘå ĘŅĵåĜĵŞųŅƴåĵåĺƋĜĺÚƚŸƋųƼĜĺƋĘåƚŸå ŅüƋåÏĘĺŅĬŅčƼ±ĺÚÆƚŸĜĺ域ŸƼŸƋåĵŸØ announced that it has completed its ±ÏŧƚĜŸĜƋĜŅĺŅücŅųƋʱųŅĬĜĺ±ěƱŸåÚ ųƼƋŅĺŸBŅĵåFĵŞųŅƴåĵåĺƋرŸĘŅƵåų ±ĺÚƱƋĘųåĵŅÚåĬĜĺčÏŅĵޱĺƼţ This acquisition expands West Shore BŅĵåűŸüŅŅƋŞųĜĺƋÚŅƵĺƋĘå)±ŸƋŅ±ŸƋţ åŸƋĘŅųåBŅĵåÏƚųųåĺƋĬƼŅŞåų- ±ƋåŸƋĘųåå{åĺĺŸƼĬƴ±ĺĜ±ĬŅϱƋĜŅĺŸĜĺ aåÏʱĺĜÏŸÆƚųčØX±ĺϱŸƋåų±ĺÚ{ĜƋƋŸÆƚųčĘØ ±ŸƵåĬĬ±Ÿ±ĺŅþÏåĜĺ-±ĵޱØ8ĬŅųĜÚ±ţ-ĘĜŸ ĵåųčåųÏŅĵÆĜĺåŸƋĘåcŅţŎ±ĺÚcŅţƖ ƱƋĘƵų±ŞÚå±ĬåųŸĜĺƋĘåÏŅƚĺƋųƼ±ĺÚƵĜĬĬ čĜƴååŸƋĘŅųåBŅĵåƋĘå±ÆĜĬĜƋƼƋŅĜĺŸƋ±ĬĬ ŅƴåųŎLjØLjLjLjĺåƵƱƋĘŸ±ÏųŅŸŸƋĘå)±ŸƋ Ņ±ŸƋĜĺƖLjŎĿţ Ůå±ųåŞĬ屟åÚƋŅƵåĬÏŅĵåųƼƋŅĺŸ BŅĵåFĵŞųŅƴåĵåĺƋåĵŞĬŅƼå埱ĺÚ ÏƚŸƋŅĵåųŸƋŅƋĘååŸƋĘŅųåBŅĵåƋå±ĵØŰ Ÿ±ƼŸţIţåųDŽƼĺØŅƵĺåųŅüåŸƋĘŅųå ƋĘåc±ƋĜŅĺ±ĬeŸŸŅÏĜ±ƋĜŅĺŅüBŅĵåƚĜĬÚåųŸ ŠceBšųåŞŅųƋåÚţ ŮcåƵĘŅĵ埱Ĭ埱ÏƋĜƴĜƋƼʱŸŸĬŅƵåÚñ ±ŸĘŅƚŸĜĺč±ýŅųÚ±ÆĜĬĜƋƼųåĵ±ĜĺŸ±ŸåųĜŅƚŸ ĜŸŸƚåØŰŸ±ƼŸceBʱĜųĵ±ĺ±ĺÚƼcŅåĬØ ƵĘŅĺŅƋåÚØĘŅƵåƴåųØƋʱƋĺåƵĘŅĵ埱ĬåŸ ±ųåƚŞüųŅĵƋĘ埱ĵåƋĜĵåĜĺƖLjŎƀØٱĺÚ builders continue to report consumer ĜĺƋåųåŸƋĜĺĘŅƚŸĜĺčţŰ "Home-price gains and rising inter- est rates are slowing down the housing ĵ±ųĩåƋØŞ±ųƋĜÏƚĬ±ųĬƼĜĺĘĜčĘěÏŅŸƋ±ų屟 ±ĺÚ±ĵŅĺčåĺƋųƼěĬåƴåĬÆƚƼåųŸƵĘŅ±ųå ŸåĺŸĜƋĜƴåƋŅŞųĜÏåĜĺÏų屟åŸØŰŸ±ƼŸceB ĘĜåü)ÏŅĺŅĵĜŸƋŅÆåųƋ%ĜåƋDŽţŮaå±ĺƵĘĜĬåØ Ņƴåų±ĬĬģŅƱĺÚåÏŅĺŅĵĜÏčųŅƵƋĘŸĘŅƚĬÚ help support the housing market in the ĵŅĺƋĘŸ±Ęå±Ú±ŸĜƋ±ÚģƚŸƋŸƋŅĘĜčĘåųĵŅųƋ- č±čåĜĺƋåųåŸƋų±ƋåŸţŰ 'Modest' growth forecast for housing market ečųŅƵĜĺč‚ţţåÏŅĺŅĵƼÏŅƚŞĬåÚƵĜƋĘ positive household demographics should keep the housing market moving forward ٱƋ±ĵŅÚåŸƋޱÏåŰĜĺƋĘåĵŅĺƋĘŸ±Ęå±ÚØ ƋĘåc±ƋĜŅĺ±ĬeŸŸŅÏĜ±ƋĜŅĺŅüBŅĵåƚĜĬÚåųŸ ŠceBšŸ±ĜÚĬ±ŸƋĵŅĺƋĘţ -Ę屟ĘĜĺčƋŅĺØ%ţţěƱŸåÚceB issued its prediction in the wake of a ŅĵĵåųÏå%åŞƋţĀĺÚĜĺčƋʱƋĺåƵĘŅĵåŸ ƵåųåÆåĜĺčÆƚĜĬƋ±Ƌ±Ÿå±ŸŅĺ±ĬĬƼ±ÚģƚŸƋåÚ ±ĺĺƚ±Ĭų±ƋåŅüŎţƖĵĜĬĬĜŅĺƚĺĜƋŸó±ų±ƋåƋʱƋ ƋĘåceBŸ±ĜÚƵ±ŸŮĜĺĬĜĺåƵĜƋĘÆƚĜĬÚåų ŸåĺƋĜĵåĺƋØƵĘĜÏĘŸĘŅƵŸƋʱƋÆƚĜĬÚåųŸ±ųå ÏŅĺĀÚåĺƋĜĺƋĘåĘŅƚŸĜĺčĵ±ųĩåƋÆƚƋÏŅĺ- ƋĜĺƚåƋŅü±ÏåŸƚŞŞĬƼěŸĜÚåÏʱĬĬåĺčåŸţŰ BŅĵåÆƚĜĬÚåųŸØ±ÏÏŅųÚĜĺčƋŅceB ʱĜųĵ±ĺ±ĺÚƼcŅåĬØŮųåĵ±ĜĺÏŅĺÏåųĺåÚ ±ÆŅƚƋĬ±ÆŅųŸĘŅųƋ±čåŸØåŸŞåÏĜ±ĬĬƼŸĜĺÏå ƋĘåĺƚĵÆåųŅüƚĺĀĬĬåÚÏŅĺŸƋųƚÏƋĜŅĺģŅÆŸ ʱŸųå±ÏĘåÚ±ŞŅŸƋěųåÏ域ĜŅĺĘĜčĘţŰ Whirlpool Corp. launches online resource ĘĜųĬŞŅŅĬŅųŞţØƋĘååĺƋŅĺB±ųÆŅųØ aĜÏĘĜč±ĺěƱŸåÚĵ±ĺƚü±ÏƋƚųåųŅüĵ±ģŅų ĘŅĵå±ŞŞĬĜ±ĺÏåŸØʱŸĜĺƋųŅÚƚÏåÚ±ƵåÆ- ŸĜƋå±ĜĵåÚ±ƋŅýåųĜĺčƋ±ĜĬŅųåÚÏŅĺƋåĺƋ±ĺÚ ųåŸŅƚųÏåŸƋŅÆƚĜĬÚĜĺčĜĺÚƚŸƋųƼŞųŅü域ĜŅĺ- ±ĬŸØƋĘåÏŅĵޱĺƼ±ĺĺŅƚĺÏåÚţ -ĘåƵåÆŸĜƋåØŮĘĜųĬŞŅŅĬ{ųŅØŰƵ±Ÿ developed to address the professional ĺååÚŸŅüÆƚĜĬÚåųŸØųåĵŅÚåĬåųŸØÚåŸĜčĺåųŸØ ±ųÏĘĜƋåÏƋŸØÚĜŸƋųĜÆƚƋŅųŸ±ĺÚŅƋĘåųĜĺÚƚŸƋųƼ continued f IN BRIEF 10 November 2018 QR QualifiedRemodeler.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Qualified Remodeler Magazine - NOV 2018