Qualified Remodeler Magazine

OCT 2018

Qualified Remodeler helps independent remodeling firms to survive, become more professional and more profitable by providing must-have business information, namely best business practices, new product information and timely design ideas.

Issue link: https://qualifiedremodeler.epubxp.com/i/1038041

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 67

WHAT'S ONLINE MOST POPULAR PRODUCTS These products had the most views in recent weeks. To learn more, go to QualifiedRemodeler.com and search the product or company name. INSPIRE FOLLOW We love seeing your work all over Instagram, but we do admit that we especially love ƵĘåĺƵåŸŞŅƋŠŅų±ųåƋ±ččåÚÆƼšŅƚųƗljŏîa±ŸƋåų%åŸĜčĺeƵ±ųÚƵĜĺĺåųŸţʱĺĩŸƋŅ ÄŸƋ±ĺŸÏʱÏĘĺåŠŅüÏʱÏĘĺåeųÏĘĜƋåÏƋŸ¼ƚĜĬÚåųŸĜĺ8ŅųƋX±ƚÚåųÚ±ĬåØ8ĬŅųĜÚ±š±ĺÚ ÄÏĬ±ųĩƣųĜÏʱųÚŸŅĺƣ±ųÏĘĜƋåÏƋŸŠĬ±ųĩÈĜÏʱųÚŸŅĺeųÏĘĜƋåÏƋŸĜĺeƚŸƋĜĺØåƻ±Ÿš±ŸƋƵŅåƻ±ĵŞĬåŸ ƵĘŅʱƴåƋ±ččåÚÄ}ƚ±ĬĜĀåÚåĵŅÚåĬåųƵĜƋĘƋĘåĜųƵĜĺĺĜĺča±ŸƋåų%åŸĜčĺeƵ±ųÚŞųŅģåÏƋŸţ Recessed Shower Light from ellumi by Evolution Lighting ŅųÏĜųÏĬåŏŅĺĜĺŧƚĜųƼϱųÚ WhiteOUT from NanaWall Systems ŅųÏĜųÏĬåƑŅĺĜĺŧƚĜųƼϱųÚ Undermount Farmhouse Sinks from Karran ŅųÏĜųÏĬåƗŅĺĜĺŧƚĜųƼϱųÚ Follow us on Twitter, @QualifiedRemod, for the latest news and more around the industry. Keep the retweets, replies and GIFs coming our way—we see and read them all! Franke Kitchen (@FrankeLuxuryUSA) tweeted, "'Consumers want to anchor their kitchen ƵĜƋʱŸĜĺĩƋʱƋ±ĬĜčĺŸƵĜƋĘƋĘåĜųÚåŸĜčĺƴĜŸĜŅĺţűÄ}ƚ±ĬĜĀåÚåĵŅÚŅƚƋĬĜĺåŸƋĘåÆåĺåĀƋŸŅüŅƚų Chef Center in their product trends roundup: ÆĜƋţĬƼxƗ}¥ƁĊ)ţŰ Kitchen Magic (@KitchenMagic) tweeted,Ů8ŅųĵŅųåƋʱĺƑăƼå±ųŸØƵåʱƴåÆååĺ±ÆĬåƋŅ ĘåĬŞŅƚųÏƚŸƋŅĵåųŸčåƋƋĘåĩĜƋÏĘåĺŸŅüƋĘåĜųÚųå±ĵŸúeĺÚƋĘĜŸƼå±ųƵåƵåųå±Ƶ±ųÚåÚcŅţŏ ĜĺÄ}ƚ±ĬĜĀåÚåĵŅÚűŸ±ĺĺƚ±ĬŅŞăljlj{åųüŅųĵåųŸƚĺÚåųƋĘåUĜƋÏĘåĺ±ƋåčŅųƼţBåųåűŸƋŅŏljlj ĵŅųåƼå±ųŸŅüÆųĜĺčĜĺčŅƚųĵ±čĜÏƋŅĩĜƋÏĘåĺŸåƴåųƼƵĘåųåúŰ NAHB Remodelers (@NAHBRemodelers) tweeted, "#Remodelers in the path of ńBƚųųĜϱĺå8ĬŅųåĺÏåĘåųåűŸŸŅĵåŞųåě±ĺÚŞŅŸƋěŸƋŅųĵ±ÚƴĜÏåüųŅĵƗljŏƁńceBåĵŅÚåĬåųŸ ʱĜų%±ĺ±ƵÚåĺŅüÄXåč±Ĭ)±čĬåŅĺĘåŸĘ±ųåÚĜĺÄ}ƚ±ĬĜĀåÚåĵŅÚ±üƋåųńBƚųųĜϱĺåB±ųƴåƼţ ŅƵţĬƼxc)ĵ¬ƑljFkĩĬŧţƋ±ƼŸ±üåúŰ # 1 "Like" us today and keep up to date on the latest news, articles and more from our magazine and website. Find us at facebook.com/QualifiedRemodeler. Decks Unique Inc. posted,Ů å±ųåŞųŅƚÚƋŅ±ĺĺŅƚĺÏåƋʱƋ%åÏĩŸ-ĺĜŧƚåų±ĺĩåÚńƑƁƁ ±ŸŅĺåŅüƋĘåĺ±ƋĜŅĺ±Ĭŧƚ±ĬĜĀåÚŅŞăljljųåĵŅÚåĬåųŸţŰ Giulietti | Schouten AIA Architects P.C. posted,ŮĜčĺåƵŸú åƵŅĺ two design awards and a cover shot on }ƚ±ĬĜĀåÚåĵŅÚåĬåų magazine üŅų±ĺčåųŸĜÚčåŠ:ŅĬÚ ĜĺĺåųØŸĘŅƵĺš±ĺÚ€±ĬĬå€ĜŸƋ±BŅƚŸåŠĜĬƴåų ĜĺĺåųšúŅƋĘŞųŅģåÏƋŸƵŅĺƗljŏîa±ŸƋåų%åŸĜčĺeƵ±ųÚŸĜĺƋĘåƵĘŅĬåě ĘŅƚŸåųåĵŅÚåĬϱƋåčŅųƼţŅĺčų±ƋŸƋŅƋĘåƵĘŅĬåƋå±ĵŅĺÆŅƋĘŞųŅģåÏƋŸúŰ Treeium posted,٠ʱƋÆåƋƋåųƵ±ƼƋŅĩĺŅƵƼŅƚ±ųåÚŅĜĺč±ŧƚ±ĬĜƋƼģŅÆƋʱĺÆåĜĺčų±ĺĩåÚ ĜĺƋĘåŅŞăljljųåĵŅÚåĬåųŸţFƋĜŸ±ĺ±ÆŸŅĬƚƋåĘŅĺŅųƋŅÆåųåÏŅčĺĜDŽåÚÆƼŸƚÏʱųåĺŅƵĺåÚ±ĺÚ distinguished editorial as }ƚ±ĬĜĀåÚåĵŅÚåĬåųåƴåĺģƚŸƋŅĺÏåØŸŅƋŅĀĺÚųååĜƚĵŅĺĘåųåüŅų ƋĘåŸĜƻƋĘÏŅĺŸåÏƚƋĜƴåƼå±ųƋųƚĬƼĜŸŸŅĵåƋĘĜĺčŸŞåÏĜ±ĬţńųååĜƚĵńÏʱĺčåĊÆåƋƋåųţŰ SHARE # 3 # 2 kĺĬĜĺå)ƻÏĬƚŸĜƴåŸxcåƵŸ eŸƵåÚų±ƵÏĬŅŸåųƋŅƗljŏŀØŞ±ĜĺƋÏŅĵޱĺĜåŸÏŅĺƋĜĺƚåƋŅ±ĺĺŅƚĺÏåƋĘåĜųŅĬŅųŅüƋĘå¥å±ų ±ĺÚÏŅĬŅųŞųåÚĜÏƋĜŅĺŸţĘåųƵĜĺě ĜĬĬĜ±ĵŸĬĜŸƋŸĜƋŸƗljŏŀŅĬŅųŅüƋĘå¥å±ų±Ÿ±ƴåųĺĬ±Ƽر Ƶ±ųĵƋåųų±ÏŅƋƋ±ÏŅĬŅųƋʱƋĜŸŞ±ųƋŅüĜƋŸ ±ĺÚåųåųÏŅĬŅųģŅƚųĺ±ĬųåĬ屟åÚƵĜƋĘĜĺĜƋŸƗljŏŀ ŅĬŅųĵĜƻŅĬŅų8ŅųåϱŸƋţåĘųƚĺƴåĜĬŸĜƋŸƗljŏŀ ŅĬŅųƋĘå¥å±ų±ŸĬƚåŞųĜĺƋرĵĜÚěƋŅĺåÆĬƚåţXå±ųĺ more about the rationale behind these color selecě tions and about other color forecasts by visiting: }ƚ±ĬĜĀåÚåĵŅÚåĬåųţÏŅĵxƗljƁƑĊƗxƗljŏŀěÏŅĬŅųěŅüě ƋĘåěƼå±ųěüŅųåϱŸƋŸě±ĺĺŅƚĺÏåÚěƑxţ DISCUSS Have a topic you'd like input on from our Qualified Remodeler community? Join us on LinkedIn today: tinyurl.com/QRLinkedIn. Photo: Sherwin-Williams Photo: Behr Photo: David Papazian WHAT'S ONLINE 12 October 2018 QR QualifiedRemodeler.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Qualified Remodeler Magazine - OCT 2018